top of page
1_edited.png

Napisz nam swój pomysł, a my umożliwimy jego realizację

Opisz w kilku zdaniach jaki projekt chciałbyś zrealizować w naszym studiu, my zupełnie subiektywnie wybierzemy najlepszy naszym zdaniem pomysł i za symboliczną opłata 1zł udostępnimy wam studio na cały dzień zdjęciowy (11h). Do dyspozycji będziecie mieli także asystenta i cały sprzęt oświetleniowy. 
 

Prześlij swój pomysł

- na maila studio@verusmedia.pl
- na instagramie @verus.studio.warsaw
- poniższym formularzem

Dzięki, powodzenia!

REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu jest VERUS MEDIA sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Kwiatkowskiego 1a/10, 71- 004 Szczecin, KRS: 0000935746.

 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

 3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne?

 4. W konkursie nie mogą brać udziału osoby pozostające w stosunku zlecenia, pracy, wolontariatu, a także pełniące funkcje w organach oraz świadczące pracę lub usługi na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz Organizatora, a także osoby będąca członkami jury konkursowego.

 5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Instagram.

 6. Konkurs trwa od 12.04.2023r. do 17.05.2023r. 

 7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 20.05.2023 na profilu Organizatora na Instagram.

 8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem profilu Organizatora na portalu społecznościowym Instagram

 9. Mile widziane jest, jeśli Uczestnik udostępni post z informacjami o konkursie na swoim profilu.

 10. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu pomysłu/koncepcji wykorzystania przestrzeni – studia nagrań (dalej: „Koncepcja”) należącego do Organizatora (szczegółowy opis studia jest dostępny na profilu Instagram oraz stronie www.verus.studio).

 11. Koncepcję wykorzystania przestrzeni studia nagrań Verus Media należy przesłać na adres email: studio@verusmedia.pl lub na DM na instargramie z dopiskiem ,,Konkurs na wykorzystanie przestrzeni studia nagrań Verus Media’’ wraz oświadczeniem: ,, Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin konkursu na Konkurs na wykorzystanie przestrzeni studia nagrań Verus Media’’

 12. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną Koncepcję.

 13. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.

 14. Najciekawsza, najlepsza Koncepcja zostanie wybrana przez trzyosobowe jury powołane przez Organizatora.

 15. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na instagramie lub za pośrednictwem poczty e-mail

 16. Odwołanie od wyniku konkursu nie przysługuje.

 17. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

 18. Nagrodą w konkursie jest możliwość korzystania przestrzeni – Studia nagrań opisanego w punkcie 9 powyżej, w ustalonym z Organizatorem dniu, przez 11 godzin, w celu zrealizowania pomysłu opisanego w zwycięskiej Koncepcji, za zryczałtowaną opłatą 1 złoty netto. Zwycięzca będzie miała możliwość korzystania ze sprzętu oznaczonego na stronie internetowej organizatora jako „sprzęt w cenie"

 19. Z nagrody należy skorzystać najpóźniej do dnia 30.07.2023r. Po tym terminie nagroda traci ważność.

 20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na swoim profilu na Instagramie oraz wrzucić materiały zakulisowe z produkcji na swoje social-media po uprzedniej konsultacji ze zwycięzca.

 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. W takim wypadku nagroda przepada. 

 22. Nagrody nie można przekazać do wykorzystania innym osobom.

 23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu nagrody.

 24. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Instagram, dany uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.

 25. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest VERUS MEDIA sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Kwiatkowskiego 1a/10, 71- 004 Szczecin, KRS: 0000935746.

 26. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez profil Organizatora na Instagram oraz pocztę e-mail założoną w serwisie LH.pl

 27. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym skorzystania z nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.

 28. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 29. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

 30. Informacja o zmianach będzie zamieszczona profilu Organizatora na Instagram.

 31. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

bottom of page